Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Miasto Stołeczne WarszawaWarszawski Program Edukacji Kulturalnej finansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

System finansowania edukacji kulturalnej w Biurze Kultury przewiduje coroczne konkursy oraz małe granty dla organizacji pozarządowych, Fundusz Animacji Kultury i Projekty Partnerskie – wsparcie dla dzielnicowych domów kultury i bibliotek oraz realizacja projektów z lokalnymi szkołami. Od roku 2015 to również konkursy dla wyższych uczelni oraz instytucji państwowych. Miasto Warszawa finansuje także stypendia artystyczne. Ponadto, z powyższych środków finansowana jest Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej oraz wspierane są istniejące już programy.

Biuro Edukacji finansuje działania w zakresie edukacji kulturalnej, podejmowane przez placówki oświatowe i organizacje pozarządowe. Jednymi z najważniejszych są konkursy dla organizacji pozarządowych oraz Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne. Biuro wspiera szczególnie programy międzyszkolne, zgodnie z aktualnymi potrzebami szkół, przedszkoli i placówek oświatowych i program Warszawska Aktywna Młodzież - działania grup nieformalnych w formie regrantingu.

Biuro Projektów i Polityki Społecznej wspiera programy dla seniorów w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych.

Finansowanie inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej odbywa się także na poziomie dzielnic: własne konkursy grantowe edukacji kulturalnej mają dzielnice Wawer i Wesoła.

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej posiada system finansowania Laboratorium Edukacji Kulturalnej - w ramach działalności Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej dla środowiska szkół i placówek edukacyjnych, w ramach finansowania przez Biuro Kultury - dla dzielnicowych domów kultury. W ramach Modułu Otwartego, m.in. seminaria, szkolenia i wizyty studyjne dla całego środowiska.

Wiele projektów edukacji Kulturalnej realizowanych jest w ramach Inicjatywy Lokalnej – systemu prowadzonego przez Centrum Komunikacji Społecznej. Badania dotyczące działania grup nieformalnych edukacji kulturalnej realizowane i finansowane są przez Biuro Marketingu.

FINANSOWANIE EDUKACJI KULTURALNEJ W RAMACH BIURA EDUKACJI:

1. Otwarte konkursy ofert dla NGO w ramach zadania „Edukacja kulturalna” – I połowa roku
Projekty ukierunkowane na budowanie trwałej oferty opartej na współpracy NGO, szkoły i placówki wychowania pozaszkolnego/ogniska artystycznego/instytucji kultury, wpisującej się w Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, mające na celu rozwój zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży, związane z edukacją wielokulturową, kształtowaniem zrozumienia i poszanowania dla innych kultur.
ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych

2. Małe granty dla NGO - w ramach dostępnych środków finansowych w Biurze Edukacji

3. Wsparcie projektów nieformalnych grup młodzieżowych w ramach programu „Aktywna Warszawska Młodzież” – w czasie roku szkolnego
Program, dzięki któremu młodzież może otrzymać pomoc w realizacji swoich pomysłów. Każdy pomysł na aktywne działania naukowe, edukacyjne, obywatelskie, kulturalne, rekreacyjne, społeczne, związane ze środowiskiem lokalnym, jest cenny.
www.aktywni.wwarszawie.org.pl
www.edukacja.warszawa.pl/aktywna-warszawska-mlodziez

4. Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne dla Szkół (WIE) – wnioski do końca listopada; ogłoszenie do końca stycznia
Konkurs przeznaczony jest m.in. dla inicjatyw związanych z rozwojem zainteresowań i talentów; działań związanych z kultywowaniem tradycji narodowych, lokalnych, europejskich; projektów związanych z kształtowaniem postaw: otwartości, dialogu, przeciwdziałaniem mowie nienawiści; przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej, w tym związane z rozwojem czytelnictwa.
www.edukacja.warszawa.pl - zakładka „projekty edukacyjne”

5. PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie - do końca lipca
Konkurs przeznaczony dla placówek wychowania pozaszkolnego.
Zakłada organizację działań wspierających wszechstronny rozwój uczniów. Może być realizowany poza siedzibą placówki, np. w muzeum czy na uczelni.
www.edukacja.warszawa.pl

Różne systemy wsparcia działań edukacji kulturalnej finansowane przez Biuro Edukacji

1. Edukacja filmowa WCIES i SCEK - cały rok
www.wcies.edu.pl, scek.pl/

2. Laboratorium Edukacji Kulturalnej – szkolenia WCIES - cały rok
Przeznaczone dla nauczycieli.
www.wcies.edu.pl

3. Laboratorium Edukacji Kulturalnej – kursy SCEK - cały rok
scek.pl/

4. Konkurs dla przedszkoli i szkół „Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się” – do końca marca; rozstrzygnięcie maj/czerwiec
Wskazanie najlepszych przestrzeni edukacyjnych z punktu widzenia architektury, estetyki i funkcjonalności.
www.edukacja.warszawa.pl

Finansowanie edukacji kulturalnej w ramach Biura Kultury

1. Roczne lub wieloletnie konkursy dla NGO - projekty wpisujące się w Program Rozwoju Kultury i Warszawski Program Edukacji Kulturalnej - listopad
ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych

2. Małe granty dla fundacji i stowarzyszeń - cały rok

3. Stypendia artystyczne m.st. Warszawy – do 15 października
Konkurs przeznaczony dla osób indywidualnych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie
www.stypendia.um.warszawa.pl

4. Dla młodzieży - Stypendia Jana Pawła II – do 30 lipca (I nabór), do 30 listopada (II nabór)
Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki w nauce i ponadto twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy, m.in. artystyczne.
www.centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii/stypendia-informacje-szczegolowe/kryteria-formalne

5. Dla instytucji kultury - konkurs dotacyjny – do stycznia
Konkurs przeznaczony na realizację zadań ważnych z punktu widzenia regionalnej polityki rozwoju w zakresie rozwoju kultury w danym roku dla instytucji państwowych.
bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/kultura/default.htm

6. Dla wyższych uczelni - konkurs dotacyjny – wnioski - początek stycznia
Na realizację zadań ważnych z punktu widzenia regionalnej polityki rozwoju w zakresie rozwoju kultury dla uczelni wyższych.
bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/kultura/default.htm

7. Fundusz Animacji Kultury
Wsparcie projektów kulturalnych lub edukacji kulturalnej realizowanych w obszarze rewitalizacji.
edukacjakulturalna.pl

8. Fundusz Animacji Kultury - dla dzielnicowych domów kultury - grudzień
www.edukacjakulturalna.pl

Różne systemy wsparcia działań edukacji kulturalnej finansowane przez Biuro Kultury

1. Laboratorium Edukacji Kulturalnej - program dedykowany
Moduł dla dzielnicowych Domów Kultury realizowany przez Staromiejski Dom Kultury
www.sdk.pl/

2. Laboratorium Edukacji Kulturalnej – we współpracy ze Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
Moduł dla NGO. Program szkoleń dla animatorów, edukatorów, artystów, aktywistów.

3. Laboratorium Edukacji Kulturalnej
Moduł dla młodzieżowych producentów szkolnych festiwali . Program opracowywany wspólnie z Siecią „Warszawskie Festiwale Młodzieżowe”. Realizowany dwa razy w roku.
www.edukacjakulturalna.pl

Biuro Projektów i Polityki Społecznej wspiera programy dla seniorów w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych.

1. Uniwersytety III Wieku
www.senioralna.um.warszawa.pl
politykaspoleczna.um.warszawa.pl/wspolpraca/konkursy

Finansowanie m. in. edukacji kulturalnej w ramach centrum komunikacji społecznej

1. Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020

2. Aktywna Warszawska Młodzież
www.aktywni.wwarszawie.org.pl

Program finansowany przez m.st. Warszawa, dzięki któremu młodzież może otrzymać pomoc w realizacji swoich pomysłów.

Kto może otrzymać wsparcie?

Uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych i ostatnich klas szkół podstawowych w Warszawie. W grupie musi być osoba pełnoletnia – opiekun.

Jak wziąć udział?

Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do jednego z operatorów projektu – organizacji pozarządowych, za pośrednictwem których miasto udziela młodym wsparcia.

Co daje miasto?

Wsparcie finansowe, merytoryczne i organizacyjne.

Jaka jest maksymalna wysokość dofinansowania?

Do 4 tysięcy złotych w zależności od operatora.

Czas trwania projektu

Maksymalnie projekt może trwać 3 miesiące. Ponadto musi odbyć się w czasie trwania programu u operatora (wskazany w regulaminie).

Miejsce realizacji projektu

W szkole, w dzielnicy, a nawet poza Warszawą – w zależności od operatora programu.

Czego mogą dotyczyć projekty?

Co do zasady wszystkiego, natomiast operatorzy mogą zawężać zakres tematyczny składanych u nich projektów w regulaminie. Chcąc zatem realizować dany projekt należy dopasować go do odpowiedniego operatora.

Operatorzy:

Fundacja Arte - W Warszawie jest MOC!
www.fundacja-arte.pl/projekty-2019/135/

Klub Inteligencji Katolickiej - Mam pomysł
www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl2/

Polskie Towarzystwo Fizyczne - Ochota na naukę
ochota.fuw.edu.pl/

Stowarzyszenie Harcerskie i Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - Inicjatywy Młodzieżowe
sh.org.pl/inicjatywy-mlodziezowe/

mazowsze.zhr.pl/inicjatywy-mlodziezowe/

Youth Human Impact - Inicjator w akcji
youthhumanimpact.com/portfolio/inicjator/

3. Budżet Obywatelski – do 23 stycznia

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część budżetu Warszawy. Warszawiacy, co roku wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub w całej Warszawie.

W budżecie obywatelskim każdy mieszkaniec Warszawy może zgłosić projekt lub zagłosować.

www.twojbudzet.um.warszawa.pl

4. Inicjatywa Lokalna - cały rok
Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy samorządu z mieszkańcami, służąca wspólnej realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności. Jeśli mieszkańcy mają pomysł na konkretne, ważne dla swojej okolicy działania i chęć do zaangażowania się w ich wykonanie, mogą złożyć do Urzędu m. st. Warszawy wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

www.inicjatywa.um.warszawa.pl

Różne systemy wsparcia działań m.in. edukacji kulturalnej finansowane przez Centrum Komunikacja Społecznej

1. Wynajem lokalu na krótki okres
www.sprawylokalowe.um.warszawa.pl/lokale-u-ytkowe/kr-tkotrwa-e-udost-pnianie-lokali-u-ytkowych

Różne systemy wsparcia działań m.in. edukacji kulturalnej finansowane przez Biuro Marketingu

1. Badania Barometrem miejskim
www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/barometr-warszawski

2. Badania jakości usług edukacji kulturalnej w domach kultury, bibliotekach, fundacjach, stowarzyszeniach i przedsiębiorstwach
www.um.warszawa.pl/sites/default/files/attach/o-warszawie/bw_x_2014.pdf

Finansowanie Edukacji Kulturalnej w dzielnicach

1. Dzielnicowy Program Stypendialny Wawer
2. Dzielnicowy Program Edukacji Kulturalnej: Wawer, Wesoła

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej - dla najlepszego animatora, edukatora, nauczyciela - czerwiec
W konkursie może startować animator, edukator, nauczyciel, aktywista. Wniosek może zgłosić każdy podmiot, w tym instytucja kultury, placówka oświatowa, organizacja pozarządowa, uczelnia, firma lub osoba fizyczna. Nagroda na najlepszy projekt Edukacji Kulturalnej ma charakter finansowy.

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej

Inne

Inne programy grantowe
Nasza środowiskowa wiedza o możliwościach zdobycia grantów jest ograniczona. Równolegle do systemu finansowania projektów animacyjnych ze środków publicznych (ministerstwa, województwa, miasta i gminy) istnieje duża grupa fundacji prywatnych.

Szczególnie polecamy Crowdfunding czyli finansowanie społecznościowe.
www.wspieramkulture.pl, www.crowdfunding.pl, www.megatotal.pl, www.wspieram.to, www.polakpotrafi.pl, www.siepomaga.pl

PRYWATNE FUNDACJE

Fundacja Orange
Fundacja Tesco
Fundacja Kronenberga
Fundacja BRE Banku
Fundacja BZ WBK
Fundacja im. Dr M. Kantona
Fundacja BGŻ BNP Paribas
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
Fundacja PZU
Fundacja Cepelia
Fundacja Orlen Dar Serca
Fundacja Kulczyk
Fundacja Lotto
Fundacja KGHM Polska Miedź
Fundacja Pro Helvetia
Fundacja Kredyt Banku
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji


PROGRAMY EUROPEJSKIE

Kreatywna Europa
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (Fundusz Szwajcarski)
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

INICJATYWY OBYWATELSKIE I SPOŁECZNE

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Fundacja Fundusz Współpracy
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Akademia Rozwoju Filantropii
Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce
Fundacji Edukacja dla Demokracji
Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
"Europa dla Obywateli'"
Centrum OPUS
Społecznik 2.0

ŚRODKI PUBLICZNE

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Regionalne Programy Operacyjne)
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej-Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

INSTYTUCJE NARODOWE

Narodowe Centrum Kultury
Instytut Teatralny
Instytut Tańca i Muzyki
Instytut Adama Mickiewicza
Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
Państwowy Instytut Sztuki Filmowej
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Muzeum Historii Polskiej
Instytut Książki